Vorige week vrijdag, 22 december, gaf minister Dirk van Mechelen groen licht om een gedeelte van het woonuitbreidingsgebied te Onkerzele aan te snijden. Concreet betekent dit dat er op korte termijn 36 nieuwe woonkavels kunnen worden ontwikkeld.

Reeds op 5 juli 2005 keurde de stad Geraardsbergen via de gemeenteraad een eerste maal een princiepsbesluit goed tot het aansnijden van een woonuitbreidingsgebied te Onkerzele. In het ingesloten gebied van de driehoek Kampstraat-Onkerzelestraat-Botermelkstraat is er ruimte voorzien voor een 80-tal woonkavels. Aangezien dit gebied volgens het gewestplan is ingekleurd als woonuitbreidingsgebied diende een aanvraag te worden gedaan met als doel dit gebied aan te snijden. Deze aanvraag werd door de stad via een gemeenteraadsbelsuit aan de Provincie gesteld. Reeds vorig jaar gaf deze zijn akkoord voor de aansnijding van het binnengebied. Ware het niet dat toen de gewestelijk planologisch amtenaar er anders over dacht en tegen de beslissing van de Provincie in beroep ging. Eind maart dit jaar was het minister Van Mechelen die de Provincie in het ongelijk stelde en het beroep van de gemachtigde ambtenaar inwilligde. Het dossier dat in eerste instantie onvoldoende onderbouwd was met cijfergegevens werd aangepast en een tweede maal ingediend en opnieuw principieel goedgekeurd door de gemeenteraad. Het dossier kende een vrij gelijklopend verloop. De Provincie steunde het initiatief en de gewestelijk planologisch ambtenaar tekende terug beroep aan.
De minister besliste dan toch vorige week om het dossier deels gunstig te evalueren, wat resulteerde in een beslissing om de mogelijkheid te geven een eerste fase van het woonuitbreidingsgebied uit te voeren. Ee eerste fase die zoals gezegd ongeveer 36 nieuwe woonkavels zal opleveren.

Uittredend burgemeester Guido De Padt, die dit dossier van in den beginne ondersteunde, is tevreden. "Voor mij is dit een mooie afsluiter van mijn ambt als burgemeester, waarin ik tevens bevoegd was voor ruimtelijke ordening.", aldus De Padt. Hij is van ooordeel dat de Vlaamse overheid zich positief moet opstellen tegenover dergelijke initiatieven waarbij het aanbod van bouwkavels wordt verruimd. "Aldus kunnen jonge gezinnen een aantrekkelijke stek vinden in onze stad."